JPEG Logo (RGB).jpg   NRTColLogo - web.jpg


SBCONNECT_LANDSCAPE_COLOUR - website.jpg

Call 1800 007 400
TSIAboriginalMultilingual SerbianMultilingual ArabicMultilingual Chinese SimplifiedMultilingual Vietnamese

ETC Website Content

ETC (ETC - Enterprise and Training Company)

sadr`aj vebsajta

 

 

Po~etna strana

 

ETC je agencija Australijske slu`be za zapo{qavawe (Job Services Australia), akreditovana na nivou cele Australije kao organizacija registrovana za obu~avawe. ETC obezbe|uje stru~no usavr{avawe i usluge savetovawa i mentorisawa za biznise.

 

ETC tako|e ima ugovore sa Vladom Novog Ju`nog Velsa za pru`awe usluga privremenog zapo{qavawa i sa Savetodavnom slu`bom za biznise Sredwe-severne obale (Mid North Coast Business Advisory Service). ETC je Centar za poslovna preduze}a (Business Enterprise Centre) i povla{}ena agencija za Starosedeo~ke biznise, Australija (Indigenous Business Australia).

 

ETC ove godine slavi svoj  20-i ro|endan. Od 1989. godine, mi smo zaposlili preko 43.000 qudi, obu~ili preko 20.000 qudi i pomogli preko 30.000 malih biznisa da zapo~nu poslovawe i da se pro{ire.

 

Na{ tim od preko 150 visoko-kvalifikovanog osobqa je posve}en pru`awu usluga u skladu sa li~nim  potrebama i pru`awu dragocene ekspertize u ciqu ostvarivawa Va{ih ciqeva vezanih za zapo{qavawe, obu~avawe i poslovawe. Bi}e nam drago da Vas vodimo ka Va{em budu}em uspehu.

 

Zapo{qavawe, obu~avawe i poslovna re{ewa
ETC tim je posve}en tome da pru`i BESPLATNU uslugu u skladu sa li~nim potrebama, i istovremeno  doprinosi  i stvara  pozitivnu budu}nost stanovni{tvu u sredinama gde  radi.

 

Slu`be  ETC-a ukqu~uju:

§  ETC  re{ewa za zapo{qavawe (ETC Employment Solutions)

  • Nala`ewe odgovaraju}ih kvalitetnih kandidata za odgovaraju}e ponude posla
  • Programi za podr{ku qudi koji tra`e posao
  • Usluge vezane za zapo{qavawe privremenog osobqa i radnika
  • Besplatne usluge

 

§  ETC  re{ewa za obu~avawe (ETC Training Solutions)

  • Kratki kursevi
  • Akreditovani kursevi za obu~avawe i podu~avawe na radnom mestu
  • Obuka na poslu

 

§  ETC  poslovna re{ewa (ETC Business Solutions)

  • Program za podsticawe novih preduze}a (New Enterprise Incentive Scheme (NEIS))
  • Savetodavna slu`ba za biznise (Business Advisory Service (BAS))
  • Podr{ka novim  i uhodanim  malim  biznisima
  • Savetovawe/usmeravawe uz po{tovawe poverqovosti informacija
  • Programi mentorisawa
  • Prakti~ni ~asovi za stru~no obu~avawe
  • ETC biznis klub

Re{ewa za zapo{qavawe (Employment Solutions)

 

Da li tra`ite ozbiqnu agenciju za zapo{qavawe, zna~ajan posao ili slu`bu za zapo{qavawe koja mo`e da Vam pomogne da na|ete savr{eni posao?

ETC  re{ewa za zapo{qavawe  ima odgovore...

 

 

ETC je u proteklih 20 godina na{ao stabilno zaposlewe za preko 43.000 qudi koji su tra`ili posao.

 

Kako je ETC agencija Australijske slu`be za zapo{qavawe (Job Services Australia), ETC  re{ewa za zapo{qavawe  je pod ugovorom da pru`i usluge koje su finansirane od strane Vlade qudima koji tra`e posao, vlasnicima biznisa i poslodavcima.

 

Da li tra`ite posao?

 

 

Da li tra`ite osobqe?

 

 

Da li Va{ biznis ima slobodno radno mesto?

 


Re{ewa za obu~avawe (Training Solutions)

Stru~no obu~avawe, usavr{avawe i obuka na poslu

Da li ste zainteresovani za obuku, kurs ili program za obu~avawe?

ETC  re{ewa za obu~avawe  ima odgovore...  

ETC  re{ewa za obu~avawe,  ne samo {to qudima koji tra`e posao i studentima pru`a obrazovawe, ve} ih tako|e i podu~ava kako da zapo~nu svoju karijeru u dinami~nom svetu informacione tehnologije, biznisa, maloprodaje, ugostiteqstva, brige o starim qudima, obu~avawa i ocewivawa, podu~avawa na radnom mestu, menaxmenta i obuke na radnom mestu.

Programi obu~avawa ETC-a su priznati na nivou cele Australije i specifi~no su osmi{qeni da postignu uspe{ne rezultate u~ewa. ETC je akreditovan na nivou cele Australije kao organizacija koja je registrovana za obu~avawe pred  Komisijom za akreditaciju stru~nog obrazovawa i obu~avawa (Vocational Education and Training Accreditation Board (VETAB)). Na{i stru~waci su perfekcionisti u svom radu da obezbede qudima koji tra`e posao i studentima da zaista imaju koristi od svog obrazovawa kod ETC-a.

Za vi{e informacija pogledajte na{e kurseve.


Poslovna re{ewa  (Business Solutions)

 

Ako ste tek zapo~eli biznis, `elite da pro{irite ve} postoje}i biznis, radoznali ste u vezi sa malim biznisom, maloprodajnim biznisom, imate biznis planove ili biznis kod ku}e?  ETC poslovna re{ewa ima odgovore...

 

Vo|ewe malog biznisa je u isto vreme uzbudqivo i izazovno, i mnogim qudima predstavqa kako izbor na~ina `ivota tako i finansijsku odluku.

Od 1989. godine, ETC poslovna re{ewa obezbe|uje stru~ne usluge u pru`awu kvalitetnih informacija, savetovawa/usmeravawa, poslovnog povezivawa i mentorskih usluga. Na{ visoko kvalifikovani tim efektivno poma`e klijentima da zapo~nu novi biznis i prosperiraju u svojim postoje}im poslovnim poduhvatima.

Na{e usluge su osmi{qene da pomognu qudima koji istra`uju potencijale za zapo~iwawe svog sopstvenog biznisa, biznisima koji se tek pojavquju na tr`i{tu, kao i ve} uhodanim biznisima koji `ele da se pro{ire, razviju ili poboq{aju svoj menaxment i procese poslovawa.

Tim ETC poslovnih re{ewa nastoji da nastavi svoj doprinos rastu}em sektoru privatnog preduzetni{tva i malih biznisa u Australiji.

Za vi{e informacija vidite na{e Proizvode i usluge.